Important announcement regarding season 2020

30 Jul 2020

Dear Legionnaires

Following the improvement of the international situation, a few months ago we decided to reschedule some and postpone other events for next year in hopes that in the autumn the situation will normalize and we can organize events.

Specialists from several countries participate in the Legion Run organization, and the preparation of routes and obstacle construction is linked to several trips and visits from our team to every location in order to build a safe plan to conduct the event and its approval by the authorities.

Unfortunately, the almost daily change of measures in different countries regarding the conduct of mass events and travel rules from one country to another, put us in the risk of our team and equipment staying blocked in a country, which will prevent the preparation and conduct of the event in all remaining locations.

It is with sadness in our heart that we have to deal with the fact that holding large-scale events of the Legion Run rank involving thousands of participants, spectators and volunteers will not be possible this autumn. So we need to reschedule and hold all our events next year.

All tickets purchased for the year 2020 can be used in for events of your choice in 2021 or 2022 , and soon we will announce next year's dates, process for changing your tickets for different events and the compensations we can provide you for not refunding your tickets. Also in the next days expect the procedure for each individual country.

We believe that soon the situation will improve and we can have fun together!

--------------------------------------------------------------

Скъпи Легионери

Следейки подобряващата се международната ситуация, преди няколко месецa решихме да пренасрочим някои и да отложим други събития за следващата годинa с надеждата, че есента ситуацията ще се нормализира и ще можем да организираме събитията си макар и с променени праила и засилени мерки за сигурност.

В организацията на Legion Run участват специалисти от няколко държави, а подготовката на трасетата и изграждането на препятствията е свързана с неколкократни пътувания и посещения от екипа ни на всяка една локация с цел изграждане на безопасен план за провеждане на събитето и неговото одобрение от властите.

За съжаление почти всекидневното променяне на мерките в различните държави относно провеждането на масови събития и правилата за пътуване от една държава в друга ни поставят пред риска нашите екип и оборудване да останат блокирани в дадена държава, което ще попречи на подготовката и провеждането на събитието във всички останали локации.

С тъга в сърцето се налага да се примирим с факта, че провеждането на мащабни събития от ранга на Legion Run, включващи хиляди участници, зрители и доброволци няма да бъде възможно тази есен. Затова се налага да пренасрочим и проведем всички наши събития следващата година.

Всички закупили билети за 2020-та година ще могат да бъдат използвани през 2021-ва или 2022-ра година, като в най-скоро време ще обявим и датите на събитията за следващата година и процедурата за връщане на пари за всяка отделна държава.

Вярваме че скоро ситуацията ще се подобри и ще можем заедно да се забавляваме !

----------------------------------------------------------------

Αγαπητοί Λεγιονάριοι,
Ακολουθώντας την βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης, πρίν λίγους μήνες αποφασίσαμε να αναπρογραμματίσουμε μερικές αλλά και να αναβάλλουμε ορισμένες εκδηλώσεις για την επόμενη χρονιά με την ελπίδα οτι το φθινόπωρο η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί και θα είμαστε σε θέση να οργανώσουμε εκδηλώσεις.

Εξειδικευμένοι άνθρωποι απο αρκετές χώρες συμμετέχουν στην οργάνωση του Legion Run και η προετοιμασία των διαδρομών και η κατασκευή εμποδίων έχει σχέση με τα αρκετά ταξίδια και τις αρκετές επισκέψεις που έχει κάνει η ομάδα μας με στόχο να δημιουργήσει ενα σχέδιο με στόχο μια εκδήλωση ασφαλή αλλά και επιτρεπτή απο τις αρχές.

Δυστυχώς, η σχεδόν καθημερινή αλλαγή των δεδομένων και μέτρων που σχετίζονται με την οργάνωση και πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων και των ταξιδευτικών κανόνων απο μια χώρα σε άλλη, θέτουν σε κίνδυνο εμάς αλλα και των εξοπλισμό μας καθώς μπορεί να μείνουμε κλεισμένοι σε μια χώρα, γεγονός που θα εμποδίσει την οργάνωση και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στις υπόλοιπες περιοχές.

Με πίκρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός οτι η πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων όπως το Legion Run στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες μεταξύ εθελοντών θεατών και συμμετεχόντων, δεν θα είναι δυνατή αυτο το φθινόπωρο. Οπότε πρέπει να αναβάλλουμε και να αναπρογραμματίσουμε όλες τις εκδηλώσεις μας.

Όλα τα εισητήρια που αγοράστηκαν για το 2020 είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις της επιλογής σας για το 2021 και το 2022. Σύντομα θα ανακοινώσουμε τις νέες ημερομηνίες για τις εκδηλώσεις, θα επεξεργαστούμε το γεγονός οτι αλλάζουν τα εισητήρια για διάφορες εκδηλώσεις καθώς και τις αποζημιώσεις που θα μπορέσουμε να παρέχουμε επειδή δε μπορούμε να επιστρέψουμε τα εισητήρια. Επίσης, να περιμένετε τη διαδικασία αυτή σε κάθε χώρα στις επόμενες ημέρες.

Πιστεύουμε οτι σύντομα η κατάσταση θα βελτιωθεί και θα μπορούμε να διασκεδάσουμε μαζι!

---------------------------------------------------------------

Шановні легіонери

Після поліпшення міжнародної ситуації, кілька місяців тому ми вирішили перенести деякі та відкласти інші заходи на наступний рік, сподіваючись, що осінь нормалізується і ми зможемо організувати наші заходи, хоча і змінені правила та посилені заходи безпеки.

Фахівці з кількох країн беруть участь в організації Legion Run, а підготовка маршрутів та будівництво перешкод пов ' язана з декількома поїздками та відвідуванням нашої команди до кожної локації, щоб скласти безпечний план проведення заходу та його затвердження владою.

На жаль, майже щоденна зміна заходів у різних країнах щодо проведення масових заходів та правил подорожей з однієї країни в іншу ризикує наша команда та обладнання, що залишається заблокованим в країні, що перешкодить підготовці та проведенню заходу у всіх місцях, що залишаються.

Із сумом у нашому серці ми маємо справу з тим, що проведення масштабних заходів Legion Run за участю тисячі учасників, глядачів та волонтерів не буде можливим цієї осені. Тож нам потрібно перенести та провести всі наші заходи наступного року.

Всі квитки, придбані на 2020 рік, зможуть бути використані в 2021-му або 2022-му році, і незабаром ми оголосимо дати та процедуру повернення грошей для кожної країни.

Віримо, що скоро ситуація покращиться і ми можемо повеселитися разом!

Newsletter